იურიდიული მომსახურება

იურიდიული მხარდაჭერა, მოლაპარაკება;
ხელშეკრულებების შედგენა და გაფორმება;
მომსახურე კომპანიის ინტერესების დაცვა მოლაპარაკების წარმოების ყველა სტადიაზე, სასამართლოში, ნებისმიერ სადაო საკითხთან დაკავშირებით, მარეგულირებელი ორგანოს ინსპექტირებისას;
კომერციული კონტრაქტების, აქტებისა და სხვა დოკუმენტების კანონმდებლობასთან შესაბამისობა;
ნებისმიერ დოკუმენტის სამართლებრივი ანალიზი;
სარჩელისა და საპრეტენზიო წერილის მომზადება;
კონსულტაცია შემდეგი სამართლებრივი მიმართულებით: სამოქალაქო, მიწის, საგადასახადო, კორპორატიული, შრომისა და ადმინისტრაციული;
დებიტორულ და კრედიტორულ დავალიანებასთან მუშაობა;
კონსულტაციები კორპორატიულ და ნებისმიერ სხვა სამართლებრივ საკითხთან დაკავშირებით (წესდების შეცვლა, კრების ოქმისმომზადება, ბრძანებები,რეესტრში ცვლილების განხორციელება, სააქციო ტრანზაქციები);
კომპანიების რეგისტრაციასა და ლიკვიდაციის საკითხები;
სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია;
იმპორტის / ექსპორტის ოპერაციების თანმხლები პირობების მხარდაჭერა;
ნებისმიერი სახის ვაქცინის რეგისტრაცია;
ნებისმიერი სახის ლიცენზიის მოპოვების საკითხი;
მოქალაქეობისა და ბინადრობის ნებართვის მოპოვების საკითხები;
საბანკო დავა;
სააღსრულებო წარმოება;

იურიდიული პირის რეგისტრაცია:

კონსულტირება ყველაზე ხელსაყრელი საგადასახადო სისტემის საკითხის არჩევასთან დაკავშირებით;
რეესტრში წარსადგენად დოკუმენტების სრული პაკეტის მომზადება;
ნოტარიუსთან შეხვედრის ორგანიზება;
სახელმწიფო ბაჟის გაანგარიშება და გადახდა;
სარეგისტრაციო შედეგების საფუძველზე დოკუმენტების მიღება;
რეგისტრირებული კომპანიის რეგისტრაცია მარეგულირებელ ორგანოებში;
ბეჭდის მომზადება;
ანგარიშის გახსნა ბანკში;
სხვა მომსახურება.

მისამართი

თბილისი, ა. კერესელიძის №12, მეგალაინის ბიზნეს ცენტრი III სართული
ოფისი №12

კონტაქტი:

ფოსტა: info@ntconsulting.ge 
ტელ: +995 591 05 41 91 
ტელ: +995 557 30 55 30