საბუღალტრო მომსახურება

ჩვენ ვუზრუნველყოთ პროფესიონალურ მხარდაჭერას საწარმოო საქმიანობის ნებისმიერ. პრობლემების გადაჭრის ინდივიდუალური მიდგომა - ჩვენ მზად ვართ პასუხი გავცეთ ყველაზე რთულ კითხვებს.

საბუღალტრო მხარდაჭერა:

შემოსავლების სამსახურში გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია, საპენსიო სააგენტოში რეგისტრაცია;
თავდაპირველი ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგების მომზადება და ანალიზი;
ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება;
ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვის წარმოება;
ფინანსური აღრიცხვის აღდგენა;
საბუღალტრო აღრიცხვის სტატუსის ექსპრეს ანალიზი.

საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა:

კომპანიის საწარმოო ოპერაციების აღრიცხვა 1C სპეციალიზირებულ პროგრამაში;
სახელფასო, საშემოსავლო და სადაზღვეო გადასახადების გათვლა.
ყოველთვიური და ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების შედგენა და ჩაბარება;
საპენსიო შენატანის გაანგარიშება და საპენსიო ფორდში წარდგენა;
საავანსო და ძირითადი გადახდების საშემოსახლო გადასახადის გაანგარიშება;
შუალედური და წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება;;
სტატისტიკური ანგარიშების მომზადება და წარდგენა;
ურთიერთქმედება მარეგულირებელი ორგანოების წარმომადგენლებთან.

ნულოვანი ანგარიშგება წარდგენა:

საწარმოო საქმიანობის არ არარსებობის შემთხვევაში, კომპანია არ თავისუფლდება სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურში ანგარიშგების წარდგენისგან. მოგვანდეთ ეს ჩვენ!

ბუღალტერის კონსულტაცია

ბუღალტრის კონსულტაცია -წერილობითი ან ზეპირი ფორმით. არაა აუცილებელი კლიეტმა იცოდეს ყველი წესი და ცვლილება მაგრამ მიიღოს პროფესიონალის ექსპრეს მოსაზრება - ხშირად აუცილებელია.

მისამართი

თბილისი, ა. კერესელიძის №12, მეგალაინის ბიზნეს ცენტრი III სართული
ოფისი №12

კონტაქტი:

ფოსტა: info@ntconsulting.ge 
ტელ: +995 591 05 41 91 
ტელ: +995 557 30 55 30